این شعر محمد کاظم کاظمی توصیف تقلای برخی برای تخطیه کمک به کمیته امداد است صندوقهای کمیته امداد را صدقات مردم پر میکند که آن هم برآمده از امری اعتقادی است.   ای جماعت نه اگر بیش، کمی عار کنید--- کی شما روزه گرفتید که افطار کنید