بیشعورها چون ملخ به تاراج مزارع و باغات مردم مشغولند.
همانانی که از حریم خصوصی دم می زنند و روبروی خانه و مغازه خویش را پارکینگ شخصی می انگارند هر زمان که بتوانند دسترنج دیگران را پایمال وقاحت خویش می کنند.