» بایگانی اردیبهشت ۱۳۹۸

نامه حسن صباح به ملکشاه سلجوقی خود من اصلا از این مکاتبه خبر نداشتم و زمانی که تیتر نامه را در کتاب دیدم، تصور نمی کردم باچنین متن درخشانی مواجه شوم. وقت خوش شد.  لینک نامه sabbah.


دشمنان ایران، سربازان وطن را نامی ننگین نهادند. هیهات که چشم از افق برداریم و درگیر بازی های کوچک اصحاب جبن و حقد و آخور شویم. آدمهایی که از تروریستی نامیدن سپاه خوشحالند آدمهای مطمئن تری هستند از آنانکه اول چند تا نقد به سپاه کردند بعد گفتن ترامپ کار بدی کرد.


بیشعورها چون ملخ به تاراج مزارع و باغات مردم مشغولند. همانانی که از حریم خصوصی دم می زنند و روبروی خانه و مغازه خویش را پارکینگ شخصی می انگارند هر زمان که بتوانند دسترنج دیگران را پایمال وقاحت خویش می کنند.


2d209282-a0e4-46d8-820c-fc98301a1aa5

اگر کتاب های قبلی هراری را خوانده اید، حتما این کتاب را بخوانید تا پروژه او را کامل خوانده باشید. اگر کتابهای قبلی او را نخوانده اید این کتاب آخرین آرای این نویسنده مشهور است که مطالب دو کتاب قبل، به صورت اجمالی بیان شده است. هر فصل کتاب نکات دقیقی را مطرح کرده است اما انصاف بابد داد که چند فصل آن بدیع و انچه گفته بود حیرت آور بود. جاهایی از کتاب، نویسنده حدیث نفس نوشته است که بخصوص فصل مراقبه عالی بود.