روزگاری در همین کشور، نوشتن برنامه پنج ساله توسعه، افتخار محسوب می شد.
حتی افرادی با نام، متهم می شدند به نوشتن یک برنامه خاص.
برنامه ششم توسعه در مجلس تصویب شد ولی انگار نه انگار.
کمتر می شنویم و می بینیم بانگ مخالفتی و صدای تمجیدی. تحلیلی دقیق و خبری در خور.
گویی یک طرح ساده تصویب شده است. نه محل ارجاع است و نه میزان سنجش عملکرد

میان دولتها، رقابتی است در از حیّز انتفاع انداختن نظام برنامه ریزی و بی خاصیت کردن آن.

نشانه ای دیگر از شباهت رفتار سیاستگزاران با وجود تفاوت شعارهایشان.

*** قدیمی