جنگ آینده بر سر منابع آب است.
دریاچه ارومیه را باید خشک کرد.
سد سازی اشتباه است.
نظریه ورشکستگی آب بر ساخته شد.***
سالها این گزاره ها را از عارف و عامی شنیدیم.