اگر کتاب های قبلی هراری را خوانده اید، حتما این کتاب را بخوانید تا پروژه او را کامل خوانده باشید.
اگر کتابهای قبلی او را نخوانده اید این کتاب آخرین آرای این نویسنده مشهور است که مطالب دو کتاب قبل، به صورت اجمالی بیان شده است.

هر فصل کتاب نکات دقیقی را مطرح کرده است اما انصاف بابد داد که چند فصل آن بدیع و انچه گفته بود حیرت آور بود.
جاهایی از کتاب، نویسنده حدیث نفس نوشته است که بخصوص فصل مراقبه عالی بود.

2d209282-a0e4-46d8-820c-fc98301a1aa5