فعلا اینو داشته باشید تا بعد دلایلشو مفصل بنویسم. اما اگر قرار باشد تنها با یک ملاک دوستان خود را انتخاب کنم، افرادی را بر می گزینم که رشته شان تاریخ نیست ولی تاریخ می خوانند.
حالا از کجا به این رسیده ام؟ از تجربه تاریخی و زندگی زیسته

شما هم این معیار را بیازمایید.