نامه حسن صباح به ملکشاه سلجوقی

خود من اصلا از این مکاتبه خبر نداشتم و زمانی که تیتر نامه را در کتاب دیدم، تصور نمی کردم باچنین متن درخشانی مواجه شوم.

وقت خوش شد.

 لینک نامه