یکی از خوبیهای سریالهای شبکه آی فیلم،
این است که می بینی
عمر شهرت برخی هنرپیشه ها،
چون برف در برابر آفتاب بوده است.