در مسلخ عشق، جز نکو را نکشند
روبه صفتانِ زشت خو را نکشند
گر عاشق صادقی، ز کشتن مگریز
مُردار بُود هر آنکه او را نکشند

“سرمد کاشانی، شاعر قرن یازدهم “