این شعر  اهلی ( از چهره افروخته گل را مشکن) را به اشتباه منسوب به سعدی خوانده و پخش کرده اند .

از شعرهای نظیر این که شبیه جدول کلمات متقاطع هستند، خوشم نمی آید.

c79affac-f744-41c7-8bea-5446d39ddceb