به دخترم که نوشتن را دوست دارد می گویم بعدها که بزرگ شدی یک چیزی بنویس و عنوانشو بذار ” پدرم و آدم سه نقطه”
می گوید بابا و نمی خواد که

***

دوستی برایم نوشت:
بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت

***

دوستی نوشت

سلام آقا این و رو یا بنویس واو یا داخل کوتیشن بزار
دو ساعت فکر کردیم