عباس کیارستمی را اغلب به فیلمهایی که ساخته است می شناسند.
اما من در این سالها، همواره پیگیر نوشته ها و مصاحبه هایش بودم.
یادم هست یکی از نشریات یک مصاحبه طولانی با او کرده بود که پاسخهایش، حیرت انگیز بود. اینکه پس از ۲۵ سال، شعرهای مهدی حمیدی شیرازی را حفظ بوده و بر سر بالینش خوانده بود و تفسیرش از این رویداد، خیلی جذاب بود.
آن بیانیه تاریخی اش در خصوص احمدی نژاد که تو را دوست دارم ولی بهت رای نمی دهم. هنوز بعد از ۱۱ سال خواندنی است.

کاری که با اشعار سعدی و حافظ کرد و سطرها را در هم شکست و چقدر ما را در کشف معانی ابیات، یاری می کرد.
همه و همه در کنار نواوریهای فنی و سینمایی او قرار می گیرند و او را در موقعیتی خاص قرار می دهند.

خیلی دوست دارم روزگاری کلیه نوشته ها و مصاحبه هایش بخصوص غیر سینمایی ها جایی گرداوری شود.