جنید به عیادت درویشی رفت و درویش می نالید

گفت: از که می نالی؟

درویش خاموش شد.

گفت: این صبر با که می کنی؟

درویش فریاد برآورد و گفت: نه سامان نالیدن است و نه قوّت صبرکردن.

جنید بغدادی ید طولایی در ضد حال زدن داشته است ولی در این حکایت تذکره الاولیا درویش از پاسخ در نمی ماند.