گفتند: کسی می‌گوید که خلق را دعوت مکنید تا پیش( پیش از آن) خود را پاک نکنید.
( #حسن_بصری) گفت: شیطان در آرزوی هیچ نیست مگر در آنکه این کلمه در دل ما آراسته کند تا درِ امربه معروف و نهی منکر بسته آید.

*** تذکره الاولیا