گاه شوخی با اخبار و تکرار آن، جز عادی سازی آن و نشاندن آن در سطح امور روزمره و خاج کردن آن از زمینه مفهومی خارق العاده اش هیچ خاصیتی ندارد.
اخبار فساد در سطح فردی و اجتماعی و ساحتهای اخلاقی، اقتصادی و سیاسی اش، از این دست موضوعات است که اینک به مدد رسانه های مجازی، مزاح با آن فراگیر شده است.
حساسیت اجتماعی را فرونکاهیم که تکرار بیش از حد و کاریکاتور سازی، اصل منکر رخ داده را بلاوجه و تبدیل به امری پیش پا افتاده می کند.
قبح زدایی از منکر و عادی سازی آن، ایده خطرناکی است.