برخی کلمه انسان را هم خانواده نسیان می دانند یعنی فراموشی.
گویا فراموش می کنیم که آنانکه به نام مخالفت با حکومت یا بخشی از حکومت، اسلحه برداشتند فرزندان وطن را کشتند بی انکه از نژاد و جنسیت و سن و مذهبش بپرسند.
این روزها را نباید از یاد برد که چه کسانی تیغ کشیدند و چه کسانی هلهله کردند و چه کسانی زخم زبان زدند؟
حمله تروریسیتی اهواز را باید پیش چشم داشت و از آن درس گرفت؛ دو روز پس از عاشورا و در سالگرد حمله عراق به ایران،