دشمنان ایران، سربازان وطن را نامی ننگین نهادند.

هیهات که چشم از افق برداریم و درگیر بازی های کوچک اصحاب جبن و حقد و آخور شویم.

آدمهایی که از تروریستی نامیدن سپاه خوشحالند آدمهای مطمئن تری هستند از آنانکه اول چند تا نقد به سپاه کردند بعد گفتن ترامپ کار بدی کرد.